Category Archives: พํฒนาตน

STEM : Smart Trainer Team


“สะเต็มศึกษา : ต้นกล้า Smart Trainer Team” 14-16 กันยายน 2560

Certificate “Teaching with Technology Basics”


วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศโรงเรียนในฝันปี2557


ขยายผลการอบรมผลิตสื่อสร้างสรรค์ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.secondary5.go.th/main/news/617.html

ผลงานการฝึกนักเรียนแข่งขันทักษะทางวิชาการ


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (จังหวัดชัยนาท)

อบรมโปรแกรม bookmark


อบรมเตรียมความพร้อม PISA


image
img066

อบรมการทำจิตสังคมบำบัดในโรงเรียน


image
image

image

image

image

image

image

image

5-6 มีนาคม 2557 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 (การวิจัยในชั้นเรียน)


นำเสนอนวัตกรรมที่เป็นเลิศ (Best Practice)


8 สิงหาคม 2556

 

เกียรติบัตร ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาบล๊อกเพื่อการเรียนการสอน จาก สพฐ.


ครูเต๋าได้รับคัดเลือกให้นำเสนอ Best Practices งานสัมมนาวิชาการ Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ ภาคกลาง


%d bloggers like this: