หน่วยที่ 4 หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ


หน่วยที่ 4 หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
    เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology) คือ การประยุกต์เอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาจัดการสารสนเทศที่ต้องการ ได้แก่ การรวบรวม, ตรวจสอบ, ดูแลรักษา, ประมวลผลข้อมูล, การนำสารสนเทศไปใช้งาน และการเผยแพร่สารสนเทศ โดยอาศัยเครื่องมือทางเทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (computer technology) สำหรับจัดการข้อมูล และเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม (communication technology)สำหรับจัดการสารสนเทศ
    กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การจัดการข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม

1.1 การรวบรวมข้อมูล

        การรวบรวมข้อมูล คือ การเสาะหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมารวมกัน ซึ่งการรวบรวมข้อมูลสามารถทำได้โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง หรือจากแหล่งที่มีผู้รวบรวมไว้แล้ว และนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

    1.2 การตรวจสอบข้อมูล
        การตรวจสอบข้อมูล เป็นการตรวจสอบข้อมูลในระบบ ว่ามีความถูกต้อง ไม่มีข้อผิดพลาด ซึ่งหากพบความผิดพลาดของข้อมูล ก็จะต้องทำการแก้ไข เนื่องจากข้อมูลที่เก็บเข้าในระบบจะต้องมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ
 
    1.3 การดูแลรักษาข้อมูล
        การดูแลรักษาข้อมูลให้คงอยู่ สามารถทำได้ดังนี้
        1) การจัดเก็บข้อมูล หมายถึง การป้อนข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงการบันทึกข้อมูลไว้ในหน่วยเก็บข้อมูลสำรอง เช่น ฮาร์ดดิสก์, ซีดีรอม
        2) การทำสำเนาข้อมูล หมายถึง การคัดลอกข้อมูลจากแฟ้มต้นฉบับและบันทึกไว้ในหน่วยเก็บข้อมูลสำรอง เพื่อใช้ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์เสียหาย ซึ่งอาจทำให้มีข้อมูลสูญหายไปได้ แฟ้มข้อมูลที่คัดลอกมาสำเนา เราเรียกว่า แฟ้มข้อมูลสำรอง (backup file)
 
    1.4 การประวลผลข้อมูล
        การประมวลผลข้อมูล เป็นการกระทำของเครื่องคอมพิวเตอร์กับข้อมูล เช่น การรวบรวมข้อมูล, การเรียงลำดับ, การจัดกลุ่มข้อมูล, การจัดทำสารสนเทศ, รายงาน เป็นต้น เพื่อให้ได้สารสนเทศที่นำไปใช้ในการตัดสินใจได้
 
    1.5 การนำสารสนเทศไปใช้งาน
        การนำสารสนเทศไปใช้งาน อาจมีรูปแบบการใช้งานในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
        1) นำเสนอด้วยตาราง (tabular presentation) เป็นหารนำเสนอในรูปแบบลักษณะของตาราง ประกอบไปด้วยแถว (row) และสดมภ์ (column) เพื่อจัดสารสนเทศให้เป็นระเบียบ
        2) นำเสนอด้วยแผนภูมิแท่ง (bar chart) เป็นแผนภูมิที่ประกอบด้วยแกนสองแกน คือแกนนอนและแกนตั้ง และรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความกว้างของแต่ละรูปเท่ากัน เรียกว่า แท่ง (bar)
        3) นำเสนอด้วยกราฟเส้น (line graph) เป็นการนำเสนอข้อมูลที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเวลา การนำเสนอด้วยกราฟเส้นสามารถทำให้เห็นความแตกต่างระหว่างข้อมูลได้อย่างชัดเจน

 

        4) นำเสนอด้วยแผนภูมิวงกลม (pie chart) เป็นการนำเสนอข้อมูลที่จะแสดงขนาดของข้อมูล โดยจะทำให้เห็นสัดส่วนของข้อมูลนั้น
    1.6 การเผยแพร่สารสนเทศ 
        การเผยแพร่สารสเทศ เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่นำสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ ซึ่งปัจจุบันนิยมเผยแพร่ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว และเครือข่ายสามารถครอบคลุมได้ทั่วโลก
2. การใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหา
    ปัจจุบันมนุษย์ได้นำคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันในหลากหลายด้าน ซึ่งก็คือการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ และการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์
    2.1 การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์
        การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เป็นการจัดหาซอฟต์แวร์ ซึ่งมีผู้พัฒนาไว้แล้ว นำมาประยุกต์ใช้งานส่วนตัวได้อย่างหลากหลาย ทำให้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน ซอฟต์แวร์ประยุกต์อาจสามารถใช้งานฟรี จากการซื้อ หรือเช่า ตามแต่ความต้องการของผู้พัฒนา
 
    2.2 การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์
    การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ เป็นการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในหน่วยงาน ซึ่งในปัจจุบันภาษาคอมพิวเตอร์มีให้เลือกใช้หลากหลายภาษา แต่ละภาษาจะมีจุดเด่นแตกต่างกันออกไป
        1) การพัฒนาโปรแกรมขึ้นเอง (in-house) เป็นการเขียนโปรแกรมของบุคลากรในหน่วยงานขึ้นมาใช้งานเอง ดังนั้นความสามารถของโปรแกรมจะตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานมาก เหมาะกับหน่วยงานขนาดใหญ่ ที่มีผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาโปรแกรม
        2) การว่าจ้างบริษัทพัฒนาระบบ (outsourcing) เป็นการว่าจ้างบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญมาพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ เหมาะกับหน่วยงานขนาดเล็ก ที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาโปรแกรม
 
ตารางเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ในการเลือกใช้และพัฒนาซอฟต์แวร์

 

3. ขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
    ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการแก้ปัญหาของมนุษย์ ที่ทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่คอมพิวเตอร์จะสามารถประมวลผลได้ก็ต่อเมื่อมีชุดซอฟต์แวร์ ที่สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งมีขั้นตอนการแก้ปัญหา ดังนี้
 
    3.1 การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา
        การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา เป็นขั้นตอนแรกในการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นขั้นตอนการทำความเข้าใจกับปัญหา เพื่อกำหนดรายละเอียดของปัญหา และวิเคราะห์ว่างสิ่งที่ต้องการหรือผลลัพธ์คืออะไร ข้อมูลนำเข้ามีอะไรบ้าง และการประมวลผลทำได้อย่างไร ซึ่งลำดับของการวิเคราะห์ปัญหา มีดังนี้
        1) การระบุผลลัพธ์ ได้แก่ ระบุสิ่งที่โจทย์ต้องการ รวมถึงการกำหนดตัวแปรที่เป็นผลลัพธ์
        2) การระบุข้อมูลเข้า ได้แก่ การระบุข้อมูลที่ป้อนเข้ามา เพื่อทำการประมวลผลให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ รวมถึงการกำหนดตัวแปรที่เป็นข้อมูลนำเข้าด้วย
        3) การระบุวิธีประมวลผล ได้แก่ การพิจารณาขั้นตอนวิธีการที่จะได้มาซึ่งคำตอบ หรือข้อมูลออก

    3.2 การเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธี
        ขั้นตอนวิธี (algorithm) คือ ขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับ โดยประกอบด้วยชุดคำสั่งการทำงานอย่างเป็นลำดับ และชัดเจน ซึ่งเมื่อได้ปฏิบัติตามลำดับคำสั่งตั้งแต่ต้นจนจบแล้วจะได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
        การออกแบบขั้นตอนวิธี (algorithm development) เป็นการออกแบบขั้นตอนในการแก้ปัญหา การอธิบายหรือการประมวลผล ซึ่งปัญหาเดียวกันอาจมีการออกแบบคำสั่งที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้แก้ไข ถ้าหากสามารถแก้ไขปัญหาได้ถือว่าขั้นตอนวิธีสามารถแก้ปัญหาได้ การนำเสนอขั้นตอนวิธีที่แตกต่างกัน มีดังนี้
        1) การบรรยาย (narrative description) เป็นการเขียนบรรยายวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับ ซึ่งง่ายต่อการเข้าใจของผู้แก้ปัญหา
 
        2) การเขียนผังงาน (flowchart) เป็นการนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยการนำลำดับขั้นตอนการประมวลผลมาเขียนเป็นรูปแบบของแผนภาพ ซึ่งประกอบด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ ที่มีการกำหนดไว้อย่างเป็นมาตรฐาน โดยสถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกา (The American National Institute : ANSI)
 
ตารางแสดงสัญลักษณ์ในการเขียนผังงาน
การนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยการเขียนผังงาน มีหลักการ ดังนี้
1. ผังงานจะต้องมีจุดเริ่มต้น (start) และจุดสิ้นสุด (stop)
2. ทิศทางในการเขียนผังงานควรเริ่มจากบนลงล่าง (top to down) หรือจากซ้ายไปขวา (left to right)
3. ควรใช้หัวลูกศรกำกับทิศทางของผังงาน เพื่อให้เห็นทิศทางการทำงานที่ชัดเจน
4. ควรเลือกใช้สัญลักษณ์ของผังงานที่เหมาะสมกับการทำงาน
5. มีการเขียนอธิบายการทำงานในแต่ละขั้นตอน โดยใช้ข้อความที่กะทัดรัด และชัดเจน
 
        3) การเขียนรหัสจำลอง (pseudo code) เป็นรหัสคำสั่งที่เขียนเลียนแบบคำสั่งโปรแกรมอย่างย่อ รหัสจำลองจะใกล้เคียงภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง ดังนั้นนักเขียนโปรแกรมสามารถนำรหัสจำลองไปเขียนเป็นโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ได้สะดวกรวดเร็ว

Posted on 01/11/2016, in ข่าว. Bookmark the permalink. 111 ความเห็น.

 1. พงษ์พันธ์ ภูมิเมือง

  ด.ช.พงษืพันธ์ ภุมเมือง ม.2/5 เลขที่ 8

 2. ด.ญ.ณัฐพร จามรเนียม

  ด.ญ. ณัฐพร จามรเนียม ชั้น ม.2/5 เลขที่ 29

 3. ด.ญ.อรนภเกตน์ สวัสดี

  ด.ญ.อรนภเกตน์ สวัสดี ม.2/5 เลขที่49

 4. ด.ช. สุวพัชร ปั้นวงษ์

  ด.ช. สุวพัชร ปั้นวงษ์ ม.2/5 เลขที่20

 5. ดช. สิรวิชญ์ แตงฉ่ำ

  ดช. สิรวิชญ์ แตงฉ่ำ เลขที่19 ชั้น ม2/5

 6. ด.ญ. วริยา เสือน้อย

  ด.ญ.วริยา เสือน้อย เลขที่ 45 ม.2/5

 7. ด.ญ.อธัญญา จาดสิงห์

  ด.ญ. อธัญญา จาดสิงห์ ชั้น ม.2/5 เลขที่ 48

 8. ด.ช.กฤษณะ อยู่ยอด

  ด.ช.กฤษณะ อยู๋ยอด เลขที่ 1 ม.2/5

 9. ด.ญ.จุฑามาส ชูฉลอน

  ด.ญ.จุฑามาส ชูฉลน เลขที่ 26 ม.2/5

 10. ด.ช.พสิษฐ์ บัวทรัพย์

  ด.ช. พสิษฐ์ บัวทรัพย์ ม. 2/5 เฃขที่ 10

 11. ด.ช. ภัทรพงศ์ อัตวัน

  ด.ช. ภัทรพงศ์ อัตวัน ม.2/5 เลขที่ 12

 12. ด.ญ.ธัญญลักษณ์ โตเสม

  ด.ญ.ธัญญลักษณ์ โตเสม ม.2/5 เลขที่ 32

 13. ด.ญ.ณิชาพัชร์ เกิดเสม

  ด.ญ.ณิชาพัชร์ เกิดเสม ม2/5 เลขที่่ 30

 14. ด.ญ.พิมลพัชร สุขคุ้ม

  ด.ญ.พิมลพัชร สุขคุ้ม ม.2/5 เลขที่่ 39

 15. ด.ญ.จุฑามาส ชูฉลอน

  ด.ญ จุฑามาส ชูฉลอน

 16. ด.ช.วัชรกร บุญผล

  ชื่อ ด.ช.วัชรกร บุญผล ชั้นม.2/5 เลขที่ 16

 17. ด.ช.พงศธร พรมนอก

  ด.ช.พงศธร พรมนอก ม.2/5 เลขที่7

 18. วรัญญา จุ็ยกระยาง

  ด.ญ.วรัญญา จุ้ยกระยาง ม.2/5 เลขที่ 44

 19. ด.ช. สกรรจ์ อ่อนนวล

  ชื่่อ ด.ช. สกรรจ์ อ่อนนวล ชั้น ม.2/5 เลขที่ 18

 20. ด.ช.ณภัทร สงวนวงษ์

  ชื่อ ด.ช ณภัทร สงวนวงษ์ ชั้น ม.2/5 เลขที่ 3

 21. วิมลวรรญ แพ่งศรี

  ด.ญ.วิมลวรรณ แพ่งศรี ม.2/5 เลขที่46

 22. ด.ญ.นภัสวรรณ หงษ์วัสดิ์

  ชื่อ ด.ญ.นภัสวรรณ หงษ์สวัสดิ์ ชั้น ม.2/5 เลขที่34

 23. ชลชาติ เรืองวงษ์

  เด็กชายชลชาติเรืองวงษ์ ม.2/5 เลขที่ 2

 24. สุพิชฌาย์ กล่อมจิตร

  ด.ญ.สุพิชฌาย์ กล่อมจิตร ม.2/5 เลขที่ 47

 25. เรืองวิทย์ อารมณ์สวะ

  เด็กชายเรืองวิทย์ อารมณ์สวะ ม.2/5 เลขที่ 14

 26. ภคิน โยธานารถ

  เด็กชายภคิน โยธานารถ ม.2/5 เลขที่ 11

 27. ธนาคาร เจริญหินทอง

  ด.ช.ธนาคาร เจริญหินทอง ม.2/5 เลขที่ 5

 28. ณิชาภัทร มหาโพธิ์

  ด.ญ ณิชาภัทร มหาโพธิ์ม.2/5 เลขที่ 31

 29. ด.ช.รัชพณ กฤษนำพก

  ด.ช รัชพณ กฤษนำพก ม.2/5 เลขที่ 13

 30. ด.ญ.ปาลมาศ เบี้ยวเหล็ก

  ด.ญ.ปาลมาศ เบี้ยวเหล็ก ม.2/5 เลฃที่35

 31. ด.ญ.กานต์ธิดา โพธิ์สอาด

  ด.ญ.กานต์ธิดา โพธิ์สอาด เลขที่24 ม.2/5

 32. ด.ญ.จิราภา วัฒนะ

  ด.ญ.จิราภา วัฒนะ เลขที่ื 25 ชั้นม.2/5

 33. ด.ญ.พรรพักตร์ษา จันสำเภา

  ชื่อ ด.ญ. พรรพักตร์ษา จันสำเภา ม.2/5 เลขที่ 37

 34. พิชญ์สินี ชื่นใจฉ่ำ

  ด.ญ. พิชญ์สินี ชื่่นใจฉ่ำ ม.2/5 เลขที่38

 35. ด.ญ.ธีรดา ขวัญศรี

  ชื่อ ด.ญ.ธีรดา ขวัญศรี ม.2/5 เลขที่ 33

 36. พงศกร ช่วยเปรม

  ด.ช.พงศกร ช่วยเปรม ม.2/5 เลขที่6

 37. ณัฐพงษ์ ยาคำ

  ด.ช.ณัฐพงษ์ ยาคำ เลขที่ 4 ม.2/5

 38. ด.ญ.วริศรา อินทุรัตน์ เลขที่42 ชั้น2/10

  วริศรา อินทุรัตน์

 39. สิรธีร์ จันทร์เมือง เลขที่27 2/10

  ด.ช.สิรธีร์ จันทร์เมือง 14/12/2017

 40. วสวัตติ์ รอดเชื้อ

  วสวัตติ์ รอดเชื้อ เลขที่ 23 ม 2/10

 41. ภูวกฤษ บวรชัยภากุล ม. 2/10 เลขที่ 20

  ด.ช. ภูวกฤษ บวรชัยภากุล ม. 2/10 เลขที่ 20

 42. ธีระพงษ์ วอทอง

  ธีระพงษ์ วอทอง เลขที่12 2/10

 43. นพรัตน์ วรรณเมลี

  ดใช นพรัตน์ วรรณเมลี ชั้น ิม.2/10 เลขที่ 13

 44. ทินภัทร สันต์สิริตระกูล

  ด.ชทินภัทร สันต์สิริตระกูล ม.2/10 เลขที่ 8

 45. ศิรวิทย์ เกื้อสัง

  ด.ช ศิรวิทย์ เกื้อสัง เลชที่24 ชั้นม.2/10

 46. พชรพล เพ็งพ่วง

  ด.ช. พชรพล เพ็งพ่วง ม.2/10 เลขที่17

 47. จิตติพัฒน์ วงศ์สมุท

  ด.ช.จิตติพัฒน์ วงศ์สมุท ม.2/10เลขที่4

 48. จักรภัทร มูลสิงห์ เลขที่3

  จักรภัทร มูลสิงห์ 14/12/2017

 49. พัฒนพล น้อยเกิด

  ด.ช.พัฒนพล น้อยเกิด ม.2/10เลขที่18

 50. ปฐวี ช้างอยู่ เลขที่ 15 2/10

  ปฐวี ช้างอยู่

 51. ปทิตตา งั่งสำฤทธิ์

  ด.ญ.ปทิตตา งั่งสำฤทธิ์ ม.2/10 เลขที่35

 52. กรวิวัฒ ทองบาง

  ด.ช.กรวิวัฒ ทองบาง ม.2/10 เลขที่ 1

 53. วืชญาพร เเก้วนวล

  ด.ญ.วิชญาพร เเก้วนวล 14/12/2017 ที่ 09:40

 54. ศิลป์ศุภา มาสม

  ด.ช.ศิลป์ศุภา มาสม ม.2/10 เลขที่ 25

 55. ธิติวุฒิ ฉูดสูงเนิน

  ด.ช.ธิติวุฒิ ฉูดสูงเนิน ม.2/10 เลขที่11

 56. ธนภัทร เณรแขก

  ด.ช.ธนภัทร เณรแขก ม.2/10 เลขที่ 10

 57. ด.ญ.วนัสนันท์ ศิริทรัย์ ม2/10 เลขที่41

  ด.ญ.วนัสนันท์ ศิริทรัพย์ ม.2/10 เลขที่41

 58. เอกราช โลนุชิต

  ด.ช เอกราช โลนุชิต ม.2/10 เลขที่ 28

 59. ด.ญ.วนัสนันท์ ศิริทรัย์ ม2/10 เลขที่41

  ด.ญ.วนัสนันท์ ศิริทรัพย์ 14/12/60 09:40

 60. ชัชชรีญา บัวรักษ์

  ด.ญ ชัชชรีญา บัวรักษ์ ชั้น ม.2/10 เลขที่ 30

 61. ศุจีภรณ์ สุภรศิริวรกุล

  ศุจีภรณ สุภรศิริวรกุล /14/12/60

 62. สิริกร เกตุฉันท์ เลขที่46 ม.2/10

  ด.ญ.สิริกร เกตุฉันท์ 14/12/2017 ที่ 9:40

 63. L60u4iIN l64iLbib;id6]

  ศุจีภรณ สุภรศิริวรกุล /14/12/60

 64. กลวัชร ไทยเลิศ

  ด.ช.กลวชัร ไทยเลิศ ชั้นม.2/10 เลขที่ 29

 65. ศิวะวงษ์ สืบชนะกิจกุล

  ด.ช.ศิวะวงษ์ สืบชนะกิจกุล

 66. ธารริณี มั่งมี

  ด.ญ.ธารริณี มั่งมี ชั้นม.2/10 เลขที่ 33

 67. นันท์นภัส ขวัญเมือง

  ด.ญ.นันท์ภัส ขวัญเมือง ชั้นม.2/10 เลขที่34

 68. ปวันรัตน์ อ่ำมีเชาว์

  ด.ญ.ปวันรัตน์ อ่ำมีเชาว์ชั้น ม.2/10 เลขที่ 36

 69. ด.ช.พิเชฐพงศ์ คำฝอย เลขที่19 2/10

  ด.ช.พิเชฐพงศ์ คำฝอย 14/12/2017

 70. ด.ช.จักรพันธ์ มณฑา เลขที่2 2/10

  ด.ช.จักรพันธ์ มณฑา 14/2017

 71. ณัฐพล พืชพันธ์

  ด.ช.ณัฐพล พืชพันธ์ เลขที่ 7 ชั้น ม.2/10

 72. รัฐภูมิ ไกรเเสง

  ด.ช.รัฐภูมิ ไกรเเสง ชั้น ม.2/10 เลขที่ 22

 73. ชนัสบดี ศิริพุฒ

  ด.ช.ชนัสบดี ศิริพุฒ ม.2/10 เลขที่ 5

 74. ด.ช.ภานุกร แซ่ลิ้ม ม.2/พ เลขที่14

  ด.ช.ภานุกร แซ่ลิ้ม ม.2/พ เลขที่14

 75. ด.ชภานุกร แซ่ลิ้ม 2/พ เลขที่14

 76. พสิษฐ์ ท่าแค

  ด.ช.พสิษฐ์ ท่าแค ม.2/พ เลขที่12

 77. ด.ญ.พวงเพชร อยู่เย็น

  ด.ญ.พวงเพชร อยู่เย็น ชั้น ม.2/พ เลขที่ 29

 78. ด.ญ.ณวพร บำรุงอินทร์

  ด.ญ.ณวพร บำรุงอินทร์ ม.2/พ เลขที่24

 79. ด.ญ. พิมพ์ญาดา ม่วงขวัญ

  ด.ญ. พิมพ์ญาดา ม่วงขวัญ ชั้น ม.2/พ เลขที่ 30

 80. ด.ญ.เบญญาพร แสงเขียว

  ด.ญ.เบญญาพร แสงเขียว ม.2/พ เลขที่27

 81. พุดน้ำบุศย์ วงศ์เหลือง

  ด.ญ.พุดน้ำบุศย์ วงศ์เหลือง ม.2/พ เลขที่ 32

 82. ด.ช.ภูธนิศร์ หนูเมือง ม.2/พ เลขที่15

  ด.ช.ภูธนิศร์ หนูเมือง ม.2/พ เลขที่15

 83. ด.ช.เมธาสิทธิ์ น้อยแก้ว ม.2/พ เลขที่16

  ด.ช.เมธาสิทธิ์ น้อยแก้ว ม.2/พ เลขที่16

 84. ด.ญ.พรสวรรค์ จิ๋วแหยม

  ด.ญ.พรสวรรค์ จิ๋วแหยม ม.2/พ เลขที่28

 85. ด.ญ.จินห์จุฑา โตอ่อน

  ด.ญ.จินห์จุฑา โตอ่อน ชั้น ม.2/พ เลขที่ 22

 86. ภัทราพร บุญชุ่ม

  ด.ญ.ภัทราพร บุญชุ่ม ม.2/พ เลขที่ 33

 87. ด.ช.ธัชนนท์ สังข์ประเสริฐ

  ด.ช.ธัชนนท์ สังข์ประเสริฐ 2/พ เลขที่ 9

 88. ด.ช.ณฐพงศ์ พัฒนชัยวิทย์

  ด.ช.ณฐพงศ์ พัฒนชัยวิทย์ ม.2/พ. เลขที่4

 89. ด.ช.พงศ์วรินทร์ วรโชติธนิน

  ด.ช.พงศ์วรินทร์ วรโชติธนิน ม.2/พ เลขที่ 11

 90. ศุภณัฐ เเสงยนต์

  ด.ช.ศุภณัฐ เเสงยนต์ ม.2/พ. เลขที่18

 91. ด.ญ.สุดาภัทร คำสะอาด

  ด.ญ.สุดาภัทร คำสะอาด ม.2/พ. เลขที่ 39

 92. สิตาพร สุวรรณประทีป

  ด.ญ.สิตาพร สุวรรณประทีป ม.2/พ. เลขที่37

 93. ด.ญ. มีสุข สงห์ดำรงค์

  ด.ญ.มีสุข สิงห์ดำรงค์ ม.2/พ เลขที่ 34

 94. ดชณภัทร ศรีเมือง

  ด.ช.ณภัทร ศรีเมือง เลขที่5 ม.2/พ

 95. อารยา กำจาย

  ด.ญ.อารยากำจาย ม.2/พ เลขที่40

 96. ด.ญ.สิริกร อินทรเกษตร ม.2/พ. เลขที่38

 97. ด.ช.จตุภัทร เมณฑ์กูล

  ด.ช.จตุภัทร เมณฑ์กูล ม.2/พ. เลฃที่1

 98. ด.ญ.พิมพ์ลภัส วงสวาห์

  ด.ญ.พิมพ์ลภัส วงสวาห์ ม.2/พ เลขที่ 31

 99. ด.ญ.วริศรา เพ็งนิ่ม

  ด.ญ.วริศรา เพ็งนิ่ม

 100. กมลชนก เทียนเจริญ

  ด.ญ.กมลชนก เทียนเจริญ ม.2/พ เลขที่20

 101. ด.ช.พีรวิชญ์ บุญเพ็ชร์

  ด.ช.พีรวิชญ์ บุญเพ็ชร์ ม.2/พ เลขที่13

 102. พงศกร เกิดผลวัฒนา

  ด.ช.พงศกร เกิดผลวัฒนา ม.2/พ เลขที่10

 103. ชินวัตร

  ด.ช.ชินวัตร น่วมคำ ม.2/พิเศษ เลขที่3

 104. ด.ช.ณัฐชนน บุญยะโท

  ด.ช.ณัฐชนน บุญยะโท ม.2/พ เลขที่7

 105. ด.ญ.ชมพูนุช สาลี

  ด.ญ.ชมพูนุช สาลี ม.2/พ เลขที่ 23

 106. เขมจิรา เถาปินตา

  ด.ญ.เขมจิรา เถาปินตา ม.2/พ เลขที่21

แสดงตน

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: