Monthly Archives: กันยายน 2014

พาไปแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน


วันที่ 8 กันยายน 2557 นำนักเรียนชั้น ม.6/1ไปทัศนศึกษา สวนนงนุช จ.ชลบุรี

อบรมโปรแกรม bookmark


ค่านิยม 12 ประการ


image

อบรมเตรียมความพร้อม PISA


image
img066

ประชุมกลุ่มสาระฯการงานฯ


image

image

image

image

อบรมการทำจิตสังคมบำบัดในโรงเรียน


image
image

image

image

image

image

image

image

ป้องกัน: เฉลยแบบทดสอบประจำหน่วย


บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

%d bloggers like this: