มัธยมศึกษาปีที่ 2/5


This slideshow requires JavaScript.

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1 เรื่อง ซอฟแวร์

ใบงานที่ 1.1 

ใบงานที่ 1.2
ใบงานที่ 1.3

ใบงานที่ 1.4

ใบงานที่ 1.5

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1 เรื่อง ซอฟแวร์

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 2 หลักการแก้ปัญหา

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 2

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 3 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 3

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 4 อินเทอร์เน็ต

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 4

ความก้าวหน้าทางการเรียน คลิกที่นี่

%d bloggers like this: