ง21201(ม.1)


คำอธิบายรายวิชา

       ศึกษา การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word เวอร์ชั่น 2010 เพื่อสร้างงานเอกสาร การทำงานกับข้อความ การตกแต่งเอกสาร และทำความเข้าใจเรื่องฟอนต์ การสร้างเลขลำดับและสัญลักษณ์ต่างๆ การกำหนดสไตล์ให้กับเอกสาร การใช้แม่แบบ จัดลำดับเนื้อหาด้วยมุมมอง Outline การวาดรูปลงในเอกสาร การแทรกภาพ ภาพตัดปะ อักษรศิลป์และกล่องข้อความ การใช้งานตาราง

       เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาในการทำงาน

       เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีต่องาน และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต

ผลการเรียนรู้

  1. อธิบายความหมาย หน้าที่ และส่วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคำได้
  2. ใช้คำสั่งในโปรแกรมประมวลผลคำเพื่อสร้างและแก้ไขเอกสารได้

แบบฝึกหัด

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,379 other followers

%d bloggers like this: